اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی


جنگلداری

سید محمد حجتی

سید عطاءاله حسینی

سید فضل اله عمادیان

محمدرضا پور مجیدیان

اصغر فلاح

حمید جلیلوند

مجید لطفعلیان

سید محمد حسینی نصر

 


علوم و صنایع چوب و کاغذ

مریم قربانی

قاسم اسد پور

نورالدین نظر نژاد

سید مجید ذبیح زاده

 


مرتع و آبخیزداری

کاکا شاهدی

رضا تمرتاش

جمشید قربانی

زینب جعفریان کبریا

محمدرضا طاطیان

قدرت اله حیدری

عطااله کاویان

محمود حبیب نژاد روشن

سید رمضان موسوی

سید حسن زالی

قربان وهاب زاده

کریم سلیمانی