تماس با ما تماس با ما

5-3822901 – 0151 6-3822574

: تلفن

ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – صندوق پستی 578

: نشانی دانشگاه

www.sanru.ac.ir

: آدرس اینترنتی

http://sanru.ac.ir/?part=news

: پایگاه خبری روابط عمومی

sanrum543@gmail.comوinfo@sanru.ac.ir

: پست الكترونيكي روابط عمومی