کارمندان کتابخانه کارمندان کتابخانه

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

تلفن

محمد علی اسماعیلی

دکتری زراعت

ریاست کتابخانه مرکزی 011-33687563
کمال منصوری

فوق لیسانس  کتابداری و اطلاع رسانی

مسوؤل خدمات فنی و اطلاع رسانی 011-33687563
بهنام گرایلی

لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

مسوؤل بخش مرجع 011-33687563
حجت الله محمودی

فوق لیسانس الهیات

مسوؤل بخش امانت 011-33687563