کارمندان کتابخانه کارمندان کتابخانه

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

تلفن

سید حسن زالی

دانشور گیاهشناسی

ریاست کتابخانه مرکزی 011-33687563
کمال منصوری

لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

مسوؤل خدمات فنی و اطلاع رسانی 011-33687563
علی حبیبی

لیسانس علوم دامی

مسوؤل بخش امانت 011-33687563
بهنام گرایلی

لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

مسوؤل بخش مرجع 011-33687563
حجت الله محمودی

لیسانس روابط عمومی

مسوؤل بخش امانت 011-33687563